Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu.

Operační program Zaměstnanost 2014-2020

 

Operační program zaměstnanost je zaměřen na projekty, soustředící se na sociální začleňování a boj s chudobou. Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na podporu posunu ke znalostní ekonomice, tj. ekonomice založené na kvalitně vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu, které se transformují do inovací v praxi a do konkurenční výhody českých firem, podporu kvalitního vzdělávacího systému, jeho transformace, rozvoj jazykového vybavení, využívání ICT, kreativity, podnikavosti a obecně podporu rozvoje klíčových znalostí a dovedností, uplatnění prvků rovných příležitostí ve vzdělávání a inkluzivních opatření, provázanost vzdělání s praxí, podporu zapojení vzdělávacích institucí do širokého partnerství s aktéry trhu práce, ale také s výzkumnými centry, systémovou podporu celoživotního učení, zvyšování dostupnosti a kvality nabídky dalšího obecného, občanského a profesního vzdělávání pro jednotlivce v návaznosti na potřeby trhu práce a společnosti, a to i v oblasti vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Operační program Životní prostředí 2014-2020

 

Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. A to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Operační program Praha – pól růstu ČR 2014-2020

 

Tento program navazuje na Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) a OP Praha - Konkurenceschopnost (OPPK). Multifondový Operační program Praha – pól růstu ČR je orientovaný na podporu vědy a výzkumu, malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. To vše na území hlavního města Prahy, které má jinak dotační možnosti značně omezené.

Horizont 2020

 

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace EU, bude podporovat široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků. Jedná se o integrovaný systém, který bude zahrnovat všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace a Evropský technický a inovační Institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce HORIZON 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.

Technologická agentura ČR (TAČR)

 

 

Hlavní úlohou TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky. Další úlohou TA ČR je přispívat ke zvýšení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem. Prostředkem pro naplnění těchto úkolů je efektivní využití veřejných finančních zdrojů na podporu výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím vyhlašovaných veřejných soutěží v programech:

- Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

- Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA

- Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA

- Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

- Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Program rozvoje venkova a program Rybářství 2014-2020

 

Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově. 

Cílem programu Rybářství je rozvoj udržitelného chovu ryb a zajištění rovnoměrných dodávek domácích sladkovodních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků (péče o krajinu, retence vody, rybářská turistika apod.), rozvíjí tradiční a osvědčené formy akvakultury, podporuje zavádění moderních intenzivních chovných systémů a další aktivity.

Evropská územní spolupráce 2014-2020

 

Mezinárodní programy usilují o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Dotace lze získat na územní plánování a regionální rozvoj, šíření znalostí a zkušeností, podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

 

Integrovaný regionální operační program se zaměřuje především na projekty podporující vybrané silnice II. a III. třídy, rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu, podporu kultury, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách, podporu nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.

Mzdové příspěvky a stáže 2014-2020

 

Problematiku nezaměstnanosti Česká republika řeší množstvím programů, které poskytují zaměstnavatelům měsíční mzdové příspěvky, dotace na mzdy mentorů a úhradu mezd nově přijatých zaměstnanců nebo stážistů.

Please reload