top of page

Obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle
  § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Conspiro qua, s.r.o.

IČ: 03997804

DIČ: CZ03997804

se sídlem: Nábřežní 491/2, 73542 Těrlicko

Společnost je vedená pod spisovou značkou C 61886 Krajského soudu v Ostravě.

kontaktní údaje: Gabriela Krátká Dardová

email: kratka@con-spiro.cz

telefon: +420 603 338 162

(dále jen „poskytovatel“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a objednatele, který uzavírá smlouvu o poskytování služeb a odběru zboží v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „objednatel“)

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb a odběru zboží. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Tyto obchodní podmínky a smlouva o poskytování služeb a odběru zboží se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o službách a cenách

 1. Zajišťujeme pro firmy úklidy pravidelné i jednorázové. Naši zaměstnanci jsou vždy dobře zaškoleni a pracují podle detailně vypracovaných plánů. Úklidy a čištění mohou probíhat ručně, strojově nebo pomocí speciální techniky.

 2. Provádíme zejména:

  1. Pravidelný úklid

  2. Zametání a mytí podlahových ploch,

  3. hloubkové mytí podlah strojem,

  4. čištění schodišť,

  5. mytí oken, výškové mytí oken a opláštění budov,

  6. mytí výrobních technologií,

  7. čištění koberců a čalounění,

  8. „oživení“ linolea a jeho ošetření polyuretanovými vosky.

  9. a další.

 3. Informace o konkrétních službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb jsou vždy ujednány smluvně.

 4. V rámci poskytování služeb úklidu je možné dodávat také spotřební zboží. Ceny zboží jsou stanoveny individuálně v závislosti na jeho pořizovací ceně.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí objednatel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Objednatel provádí objednávku služeb prostřednictvím kontaktování poskytovatele s poptávkou nebo přijetím nabídky ze strany Conspiro qua, s.r.o.

 3. Po uskutečnění objednávky bude s objednatelem sjednána individuální smlouva o poskytnutí služeb.

 

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu služeb, zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy objednatel uhradí zaplacením faktury.

 2. Zboží je objednateli dodáváno dodáno:

 • na adresu určenou v smlouvě o poskytování služeb

 

 1. Při převzetí zboží je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit.

 2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetí. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít.

 

V. Práva z vadného plnění

 1. Objednatel se v případě reklamací řídí smlouvou a jejím ujednáním. Poskytovatel při řešení reklamací jedná na základě smlouvy a reklamačního řádu.  

 2. Zjistí-li objednatel nedostatky v provedeném úklidu, je povinen o tom informovat poskytovatele - Conspiro qua, s.r.o. Společnost Conspiro qua, s.r.o. informuje prostřednictvím reklamačního formuláře, který je přílohou smlouvy o úklidu a zároveň je uveden v reklamačním řádu, a to nejpozději do 3 dnů poté, co nedostatek zjistí a bez zbytečného odkladu. Vyplněnou přílohu č. 4 zašle objednatel na e-mail: obchod@con-spiro.cz.

 3. Společnost Conspiro qua, s.r.o.  neprodleně, nejpozději však do 3 dnů poté, co obdržel přílohu č. 4 zajistí přezkoumání reklamace a projedná s objednatelem možnosti nápravy.

 4. V případě oprávněné reklamace odstraní poskytovatel nedostatky v dohodnuté lhůtě nebo, nebyla-li lhůta dohodnuta, bez zbytečného odkladu po projednání reklamace dle předchozího odstavce. Pokud není odstranění nedostatků možné, je poskytovatel povinen poskytnout objednateli odpovídající slevu z ceny.

 5. Výše slevy bude stanovena s ohledem na počet a závažnost nedostatků na základě dohody zástupců obou účastníků ve věcech smluvních. Poskytnutá sleva bude objednateli započítána při nejbližší fakturaci.

 

VI. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi společností Conspiro qua, s.r.o. a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Společnost Conspiro qua, s.r.o. není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám společnosti Conspiro qua, s.r.o., zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží společnosti poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu.

 4. Smlouvy o poskytování služeb a dodávání zboží včetně obchodních podmínek jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2024

bottom of page