Jak realizovat projekt

Postup získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik základních kroků - od vytvoření projektového záměru, vybrání vhodného programu až po zpracování a předložení žádosti o podporu. Pokud uspějete a Váš projekt bude schválen, nastává jeho realizace, k níž se rovněž váží určité povinnosti.

Projektový záměr

Začínáme od začátku: na co vlastně peníze potřebujeme, k čemu je chceme využít - tomu se říká projektový záměr. Projekt musí mít přesně specifikovaný cíl, logickou strukturu a musíme vědět, na jaké cílové skupiny je zaměřen. Velkou pozornost je třeba věnovat rozpočtu a promyslet financování projektu.

 

 

Podání žádosti

Žádost o podporu představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda budeme se svou žádostí úspěšní či nikoli. Žadatel musí vždy vyčkat na to, zda se pro jeho projektový záměr otevře výzva. Informace o dotacích jsou ve výzvách k podání žádosti. Ve výzvě jsou vždy přesně specifikovány podmínky pro předložení žádosti o podporu, na příklad pro které typy podporovaných oblastí je výzva určena, její délka, typ oprávněných žadatelů, míra podpory, územní zaměření atd.

Žádost i se všemi povinnými podklady a přílohami musí být podána do stanoveného termínu prostřednictvím elektronického systému MS 2014+.

Hodnocení

Podané žádosti o podporu vyhodnocuje řídící orgán nebo jím pověřená instituce (tzv. zprostředkující subjekt). Žádosti se posuzují podle hodnotících kritérií, které jsou součástí výzvy. Byly vytvořeny také příručky jako např. Příručka pro žadatele/příjemce a zde jsou informace o průběhu hodnocení (např. jak dlouho trvá proces hodnocení, jaké podmínky musí být splněny pro podpoření projektu apod.).

V současném programovém období 2014–2020 došlo k výraznému posunu v oblasti hodnocení projektů. Jednak došlo ke sjednocení pravidel napříč programy, dále byly nastaveny nástroje, které zvýší transparentnost celého procesu. Žadatelé by měli být detailně informováni o výsledku hodnocení projektů a mohou se proti negativnímu výsledku hodnocení i odvolat, což v programovém období 2007-2013 nebylo možné. To zvyšuje automaticky tlak na kvalitu hodnocení projektů ze strany hodnotitelů.

 

Realizace

S úspěšným žadatelem je následně podepsána smlouva, která podrobně stanoví podmínky realizace projektu. Jedná se zejména o pravidla pro výběr dodavatelů, povinnou publicitu, zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod.

Žádost o platbu

Peníze získáme na základě žádosti o platbu, podané řídicímu orgánu. Financování může mít 2 různé podoby - proplacení už vydaných výdajů (tzv. ex-post platba), poskytnutí prostředků dopředu (tzv. ex-ante platba). Konkrétní podmínky žádostí o platbu jsou stanoveny individuálně řídicím orgánem.

Vyúčtování

Při předkládání žádosti o platbu je třeba prokazovat, že výdaje odpovídají podmínkám obsaženým v podepsané smlouvě. Proto je důležité průběžně pořizovat fotografie, prezenční listiny, předávací protokoly apod., ke kterým budeme později dokládat faktury např. za realizovaná školení a semináře. Řídicí orgán následně zkontroluje, zda jsou naše nároky oprávněné. V případě, že jsou, máme peníze brzy na účtu. Pokud by byly některé výdaje označeny jako nezpůsobilé, např. pokud nejsou některé doklady doloženy nebo např. objednávka nesouhlasí s fakturou, řídící orgán přistoupí k nápravěi a nárokovanou částku nám o ni zkrátí.

 

Kontrola

Vedle administrativní kontroly je nutno počítat s kontrolou na místě. Kontrolovat nám mohou projektovou dokumentaci, fyzický stav projektu (jak daleko s ním jsme), finanční stránku atd. Kontrola vždy sestaví protokol, který shrne poznatky a opatření, která musíme následně zařídit, jinak nám hrozí sankce. Kontroly mohou být plánované i namátkové. Pro bezproblémový průběh kontrol je třeba mít veškerou dokumentaci na jednom místě, pořizovat zápisy z jednání, uchovávat originály dokumentů a veškerou korespondenci včetně elektronické, nastavit procesy a kompetence v projektovém týmu apod. Je také důležité včas nahlásit řídicímu orgánu všechny změny, aby nebyla kontrola překvapená.

Publicita

Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, musí informovat o této skutečnosti v souladu s tzv. povinnou publicitou projektů. Ta má svá pevná pravidla, která jsou uvedena v příručkách. U projektů menšího rozsahu může publicita být splněna vyvěšením plakátu, označením místnosti či umístění publicity ve formě vlaječek na stolech v místě realizace projektu. U finančně náročnějších projektů je pak nutné informovat okolí pomocí velkoplošného banneru či billboardu. Po jeho dokončení jsou pak tyto dočasné nosiče nahrazeny pamětní deskou. Informace o projektu musí zůstat na místě minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

Udržitelnost

Dnem proplacení poslední platby naše starost o projekt nekončí. Od nynějška bude třeba ho udržovat naživu i bez dotací po dobu, ke které jsme se uvázali ve Smlouvě. Nejčastější u investičních projektů je udržitelnou dobou pět let, u vybraných projektů může jít jen o tři roky. V případě, že bychom udržitelnost projektu nezajistili, bude nám uložena sankce a v krajním případě se od nás bude chtít vrácení části nebo i celé dotace. Udržitelnost projektu vypovídá o kvalitní přípravě celého našeho projektu.

Please reload